Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Raport środowiskowy PKM złożony w gdańskiej RDOŚ

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku opublikowała dzisiaj na swojej stronie internetowej informację o złożeniu przez PKM S.A. raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej. Od 20 kwietnia do 10 maja br. w siedzibie RDOŚ można będzie składać uwagi i wnioski do raportu środowiskowego PKM.


Poniżej publikujemy treść opublikowanego 15.04.2011 r. obwieszczenia RDOŚ:


REGIONALNY  DYREKTOR  OCHRONY  ŚRODOWISKA
w GDAŃSKU

działając na podstawie art.  33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację o złożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:

Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej

w wykonaniu obowiązku nałożonego postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-22-WOO.6670/38-10/10/ER/JP/jg z dnia 10.11.2010r. Dane o wniosku Prezesa Zarządu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. Pana Krzysztofa Rudzińskiego z dnia 21.06.2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie (www.ekoportal.pl) pod nr 2010/A/0061.
Mając na uwadze, postanowienie i odpowiednie opinie, które nałożyły obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przystąpiono do jej przeprowadzenia. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie od 20.04.2011r. do 10.05.2011r., w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  w Gdańsku przy ul. Chmielnej 54/57 p. 102, w godzinach pracy urzędu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Gdańsk, dnia 15.04.2011r.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się:
1)    strona internetowa RDOŚ w Gdańsku,    http://www.gdansk.rdos.gov.pl
2)    tablica ogłoszeń RDOŚ w Gdańsku
3)    tablica ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku
4)    tablica ogłoszeń UM w Gdańsku
5)    tablica ogłoszeń UM w Gdyni
6)    tablica ogłoszeń UG Żukowo
7)    tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kartuzach.


Z pełną wersją raportu środowiskowego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej można się zapoznać w siedzibie RDOŚ w Gdańsku.

Streszczenie dokumentu w języku niespecjalistycznym zamieściliśmy na naszej stronie internetowej,  w zakładce O Projekcie/Dokumentacja

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360