Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Spotkanie informacyjne w Gdańsku-Osowej

Lokalizacja i ilość przystanków PKM w dzielnicy, zabezpieczenia przeciwko hałasowi i drganiom raz zapewnienie bezkolizyjnych przejść i przejazdów przez tory – to jedne z wielu zagadnień omawianych w trakcie spotkania informacyjnego. Spotkanie zorganizowano 28 września w Szkole Podstawowej nr 81. Wzięło w nim udział około 100 mieszkańców dzielnicy Gdańsk – Osowa oraz terenów okolicznych.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach akcji informacyjnej projektu Pomorska Kolej Metropolitalna. Celem było zapoznanie lokalnej społeczności z jego założeniami oraz zebranie opinii i propozycji dotyczącychg postulowanych konkretnych rozwiązań lokalizacyjnych przystanku (przystanków). W trakcie spotkania obecni na sali mieszkańcy wypełnili ankiety, z których wnioski zostaną przekazane planistom z BPBK SA.

Pierwsza część spotkania poświęcona została na prezentację (w formie multimedialnej) założeń projektu, którą przedstawiał Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA.

Zgromadzeni poparli projekt budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Dyskusja skoncentrowana była wokół konkretnych rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych. Najważniejsze argumenty przemawiające za realizacją projektu PKM przedstawili obecni na spotkaniu: Radna Miasta Gdańska Małgorzata Chmiel oraz reprezentanci Rady Osiedla Osowa. Zebrani wnioskowali , aby istniejący budynek stacji kolejowej przy linii Gdynia-Kościerzyna stał się jednym z przystanków PKM, proponując równocześnie kolejne lokalizacje:

– w kierunku północnym – w okolicy ulicy Kielnieńskiej (dla obsługi nie tylko północnej części dzielnicy, ale też np. gdyńskiej dzielnicy Kacze Buki czy leżącej już w granicach Gdańska, Kukawki
– w kierunku południowym – między ulicami Nowy Świat i Meteorytową

Pozwoliłoby to docelowo utworzyć w dzielnicy aż 3 przystaki PKM, które realnie służyłyby mieszkańcom dzielnicy. Jako główny argument, uzasadniajacy wnioskowane rozwiązanie, zgormadzeni wymieniali niedorozwój komunikacyjny dzielnicy, brak wystarczającej infrastruktury drogowej oraz brak lub niewystarczającą ilość chodników. Elementy te wskazano jako uniemożliwiające sprawne dojście pasażerów do przystanku PKM, szczegolnie wzdłuż ulic Planetarnej i Barniewickiej, do zlokalizowanego w miejscu istniejącej stacji Gdańsk-Osowa przystanku. Dlatego też podkreślano jako konieczność zintegrowanie PKM z komunikacją miejską oraz realizację bezkolizyjnych, bezpiecznych przejść dla pieszych i przejazdów dla samochodów w kierunku ul. Letniskowej i Czarnego Błota, głównie ulicy Nowy Świat. Za niemniej ważne uznano zlokalizowanie 2-3 kładek dla pieszych nad torami, co również ułatwi dojście do przystanków PKM, a ponadto skomunikuje obie części dzielnicy rozdzielone torami kolejowymi.

Ze szczególną uwagą omawiano kwestie budowy parkingów, które, aby mogły spełnić swoją rolę w systemie „Zaparkuj i Jedź”, muszą być wystarczająco obszerne i uwzględniać potrzeby rowerzystów. Mieszkańcy apelowali także do projektantów o zapewnienie dzielnicy należytej ochrony przed hałasem, np. poprzez montaż barier dźwiękochłonnych.

Na pytania odpowiadał Krzysztof Rudziński, Prezes Zarządu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA oraz przedstawiciele Biura Projektów Budownictwa Komunalnego SA z Gdańska, wykonawcy dokumentacji przedprojektowej. Osoby te zobowiązały się do przekazania uwag i propozycji mieszkańców planistom z BPBK SA.

Zapraszamy do pobrania prezentacji > Prezentacja Osowa

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360