Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Główny Specjalista ds. drogi kolejowej

 

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.

to największa inwestycja infrastrukturalna Samorządu Województwa Pomorskiego.

Nowa, funkcjonująca od jesieni 2015 r. linia kolejowa, połączyła Gdańsk i Gdynię z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy oraz Metropolię Trójmiejską z Kaszubami

 

Obecnie poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:

Główny Specjalista ds. drogi kolejowej

w pełnym wymiarze pracy – etat, praca od zaraz

 

Pracując na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za:

 • Nadzór nad prawidłowym stanem technicznym linii kolejowej.
 • Przeprowadzanie oraz zlecanie badań technicznych /kontroli okresowych/diagnostycznych toru.
 • Określanie niezbędnych prac i napraw drogi kolejowej.
 • Przygotowywanie zadań dla firm zewnętrznych oraz zlecanie i odbiór robót w zakresie utrzymania infrastruktury.
 • Nadzorowanie pracy grupy utrzymaniowej.
 • Zgłaszanie wad i usterek w zakresie drogi kolejowej i nadzór nad ich usuwaniem.
 • Opiniowanie uzgodnień technicznych oraz warunków technicznych dla firm zewnętrznych wykonujących prace na lub w zbliżeniu do linii PKM.
 • Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych kompetencji przy inwestycjach realizowanych przez PKM.

 

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku i zorientowanej na nowe technologie,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • nowoczesne środowisko pracy zapewniające warunki socjalne na wysokim poziomie,
 • przyjazną atmosferę,
 • owocowe wtorki,
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • możliwość skorzystania z karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie z dofinansowaniem pracodawcy.

 

Abyś mogła/mógł dołączyć do naszego zespołu powinnaś/powinieneś spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • doświadczenie zawodowe w branży kolejowej na stanowiskach związanych
  z utrzymaniem, diagnostyką lub budową infrastruktury,
 • uprawnienia budowlane w specjalności  inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi
  w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle,
 • przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość AutoCAD.

 

Mile będzie widziane jeżeli posiadasz:

 • znajomość MS Project
 • wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac torowych i kosztorysowaniu robót kolejowych
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie swojej aplikacji na adres: rekrutacja@pkm-sa.pl

Dla dociekliwych:  https://www.facebook.com/PomorskaKolejMetropolitalna

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk, tel. 58 350 11 00, e-mail: sekretariat@pkm-sa.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@pkm-sa.pl lub listownie na adres PKM S.A. ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk.
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym przepisami prawa pracy (art. 22 1  ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy) przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.  Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1   Kodeksu Pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji, podanie innych danych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzule zgody:

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach proszę o umieszczenie
w składanych dokumentach podpisanego oświadczenia:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach przez okres 9 miesięcy.”

W przypadku gdy, z własnej woli, w składanych dokumentach przekazuje Pani/Pan szczególnej kategorii dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) proszę o umieszczenie w składanych dokumentach podpisanego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach.”

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360