Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

#KolejNaPKM – konkurs fotograficzny dla miłośników PKM i mediów społecznościowych

Pod hasłem: #KolejNaPKM i pod patronatem IgersGdansk Pomorska Kolej Metropolitalna organizuje konkurs fotograficzny dla wszystkich miłośników PKM i mediów społecznościowych. Przez najbliższe 4 miesiące – od 10 lipca do 31 października 2021 r. – czekamy na Wasze zdjęcia przedstawiające w jak najbardziej oryginalny sposób infrastrukturę linii kolejowych nr 248 i nr 253, będących w zarządzie PKM SA, a także pozostałych tras kolejowych obsługiwanych w ramach projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W listopadzie wybierzemy spośród nich 12 najlepszych, które w nagrodę trafią do kalendarza PKM na 2022 rok, a ich autorzy otrzymają także stosowne honorarium i zestawy oryginalnych gadżetów PKM.

Najbliższe miesiące są ostatnią okazją do sfotografowania linii PKM bez sieci trakcyjnej, której rozciągnięcie nad torami w ramach rozpoczętej w czerwcu elektryfikacji na zawsze zmieni krajobraz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Dlatego chcąc zachować w pamięci wygląd linii PKM bez „druta” postanowiliśmy zorganizować konkurs fotograficzny skierowany do wszystkich miłośników kolei oraz mediów społecznościowych. Dzięki Waszym zdjęciom uda nam się razem stworzyć bogatą dokumentację fotograficzną linii PKM sprzed elektryfikacji – co już za kilkanaście miesięcy przejdzie do historii…

Co zrobić, aby wziąć udział w naszej zabawie?

Wystarczy w okresie pomiędzy 10 lipca i 31 października 2021 r. na swoim profilu na na Instagramie lub Facebooku opublikować zdjęcie (lub zdjęcia), przedstawiające fragment infrastruktury linii kolejowych 248 oraz 253 bądź innych tras kolejowych, obsługiwanych w ramach projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Oznaczcie je naszym hashtagiem – #KolejNaPKM i pamiętajcie, aby Wasz wpis był widoczny dla wszystkich użytkowników serwisów (ustawienia prywatności – wpis oraz konto publiczne).

Co zrobić, aby wygrać nasz konkurs?

Najważniejszym kryterium wyboru 12 najlepszych zdjęć, które trafią do kalendarza PKM na 2020 rok będzie oryginalny sposób ukazania infrastruktury PKM oraz kolei jako atrakcyjnego środka komunikacji. Oceniać je będzie 3-osobowa komisja konkursowa, a wyniki jej pracy poznamy w połowie listopada.

Więcej informacji na temat konkursu #KolejnaPKM będziemy publikować na bieżąco na profilach PKM na Instagramie i Facebooku.

 

Szczegółowy regulamin konkursu w wersji PDF znajdziecie TUTAJ.

Publikujemy go także w całości poniżej, wraz z załącznikiem w postaci schematu linii kolejowych obsługiwanych w ramach projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej:

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „#KolejNaPKM”

 

 • 1.

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Budowlanych 77, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000365210 o kapitale zakładowym w wysokości 262.790.000,00 złotych, wpłaconym
  w całości, z nadanym NIP: 583-310-36-72 oraz REGON: 221037360 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy dokument określa zasady przeprowadzenia konkursu, a także prawa i obowiązki uczestników
  i Organizatora (zwany dalej „Regulaminem”).
 3. Uczestnikiem jest osoba, która udostępniła fotografię swojego autorstwa na platformie instagram.com lub facebook.com i opatrzyła ją hashtagiem określonym w Regulaminie (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 4. Udostępnienie fotografii w sposób określony w punkcie uprzednim zwane jest dalej „Zgłoszeniem”.
 5. Regulamin będzie dostępny przez cały czas trwania konkursu na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. pod adresem pkm-sa.pl w zakładce „Aktualności”.
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 • 2.

Cel i temat konkursu

 1. Celem konkursu pod nazwą „#KolejNaPKM” jest promocja projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i transportu kolejowego.
 2. Tematem konkursu jest sfotografowanie infrastruktury linii kolejowych nr 248 lub nr 253, będących w zarządzie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., a także pozostałych tras kolejowych obsługiwanych w ramach projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i udostępnienie tej fotografii w serwisach instagram.com lub facebook.com. Dokładny schemat linii kolejowych obsługiwanych w ramach projektu PKM stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • 3.

Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się 10. lipca 2021 roku, a zostanie zakończony 31. października 2021 roku.
 2. Okres trwania konkursu jest równoznaczny z czasem, w którym Uczestnik może zgłosić swoje prace.
 3. Ocena nadesłanych Zgłoszeń zostanie dokonana, a jej wyniki podane do publicznej wiadomości do dnia 15 listopada 2021 r.
 • 4.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikiem konkursu może zostać tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełnię praw publicznych, zamieszkująca na terenie RP.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami, członkami komisji konkursowej bądź rodziną pracowników Organizatora lub członka komisji konkursowej.
 3. Uczestnik przystępując do konkursu musi posiadać konto założone w serwisie instagram.com lub facebook.com.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy w trakcie jego trwania opublikować na swoim profilu w serwisie instagram.com lub facebook.com post, który składa się z:
 5. Fotografii infrastruktury linii kolejowych nr 248 lub nr 253, znajdujących się w zarządzie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. bądź innych tras kolejowych, obsługiwanych w ramach projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej,
 6. Opatrzenie fotografii hashtagiem „#KolejNaPKM”,
 7. Ustawienie prywatności zdjęcia w serwisie, w taki sposób, aby było ono widoczne publicznie dla wszystkich użytkowników.
 8. Jeden Uczestnik może opublikować więcej niż jedną fotografię w ramach konkursu.
 9. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków jest równoznaczny z nie wzięciem udziału w konkursie.
 10. Fotografie publikowane przez Uczestnika nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym również praw autorskich osób trzecich.
 11. Organizator nie będzie brał pod uwagę prac, które naruszają dobra osób trzecich, są sprzeczne z przyjętymi normami obyczajowymi, mogą być uznane za wulgarne lub obraźliwe, zawierające erotykę, pornografię, nagość, a także zawierające materiały chronione prawami wyłącznymi.
 12. Uczestnik może zgłosić prace tylko swojego autorstwa. Wyklucza się współautorstwo.
 13. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń wobec jego pracy zgłoszonej do konkursu.
 14. Uczestnik biorący udział w konkursie musi posiadać plik źródłowy fotografii.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania pliku źródłowego od autorów 12 zdjęć, które zostaną nagrodzone przez komisję konkursową.
 16. Organizator w przypadku niedostarczenia pliku źródłowego zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszenia z uczestnictwa w konkursie i nie przyznania nagrody.
 17. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 18. Organizator nie zwraca kosztów, jakie Uczestnik może ponieść w związku z konkursem. Uczestnik nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń, a także zrzeka się wszelkich przyszłych roszczeń z tym związanych w stosunku do Organizatora.
 • 5.

Zasady zgłaszania prac konkursowych

 1. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń dostarczonych osobiście i za pomocą poczty tradycyjnej.
 2. Fotografie zamieszczone w Zgłoszeniu muszą w swoim pliku źródłowym spełniać następujące warunki:
 3. Plik musi być zapisany w formacie JPG,
 4. Krótszy bok zdjęcia nie może mieć mniej niż 3000 pikseli (rozdzielczość minimum 240 DPI).
 5. Fotografia zgłoszona w konkursie nie może być zrealizowana w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami. W szczególności dotyczy to wchodzenia na torowisko, latania dronem i poruszania się po terenach zamkniętych bez wymaganych uprawnień oraz ochrony prawa do wizerunku osoby fizycznej z uwzględnieniem art. 23 Kodeksu Cywilnego i jego publikacji zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Fotografie można wykonać dowolnym urządzeniem (smartfon, lustrzanka, dron, itd.).
 • 6.

Komisja Konkursowa i sposób oceniania

 1. Wszystkie prace, które są zgodne z Regulaminem, zostaną poddane pod ocenę komisji konkursowej.
 2. Komisja konkursowa składa się z 3 osób:
 3. Jednej osoby będącej pracownikiem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.,
 4. Jednej osoby oddelegowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
 5. Jednej osoby oddelegowanej przez firmę WERBRAND Adam Werner.
 6. Komisja oceniając nadesłane Zgłoszenia będzie brała pod uwagę:
  a) Spełnienie warunków formalnych,
  b) Oryginalny sposób ukazania infrastruktury PKM oraz kolei jako atrakcyjnego środka komunikacji,
  c) Estetykę wykonanego zdjęcia,
  d) Ogólny wygląd kompozycji pod względem artystycznym.
 7. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. Decyzja jest ostateczna.
 8. Komisja konkursowa wspólnie i w porozumieniu z nadesłanych prac wybierze 12, których autorzy zostaną laureatami konkursu (dalej jako „Laureat”).
 • 7.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Każdy z Laureatów otrzyma informację o wyniku konkursu za pomocą konta na portalu, z którego napłynęło Zgłoszenie.
 2. Organizator opublikuje listę Laureatów na stronach www: instagram.com/pomorskakolejmetropolitalna, facebook.com/pomorskakolejmetropolitalna oraz pkm-sa.pl.
 3. Każda z 12 nagrodzonych fotografii zostanie zamieszczona w specjalnym kalendarzu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na rok 2022.
 4. Każdy z 12 Laureatów otrzyma nagrodę w wysokości 500 (słownie: pięćset) złotych netto, które zostaną wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez Laureata oraz zestawy oryginalnych gadżetów PKM. Warunkiem otrzymania nagrody jest zawarcie umowy, o której mowa poniżej, w terminie do 21 dni kalendarzowych, liczonych od dnia ogłoszenia wyników, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 5. Uczestnik przystępując do konkursu zobowiązuje się, w razie przyznania statusu Laureata, do przekazania Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania nagrody, zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do zdjęcia, a także celów określonych w Regulaminie. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż niespełnienie warunków określonych w zdaniu poprzednim uniemożliwiają wypłatę nagrody i w tym zakresie Uczestnik nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, a także zrzeka się wszelkich przyszłych roszczeń z tym związanych w stosunku do Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji uroczystości związanej z oficjalnym przekazaniem nagród Laureatom.
 • 8.

Wykorzystanie fotografii laureatów konkursu, prawa autorskie

 1. Poprzez udział w niniejszym konkursie, Uczestnik oświadcza, że zgłoszone fotografie są jego autorskim, oryginalnym oraz samodzielnym dziełem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie Uczestnik zapewnia, że jego prawa do korzystania oraz dysponowania zgłoszonymi fotografiami nie są ograniczone w żaden sposób, w szczególności w zakresie czasu korzystania z nich, zakresu, ani możliwości rozporządzania nimi bez zgody osób trzecich oraz że prawa te są wolne od roszczeń osób trzecich.
 2. W momencie kiedy zgłoszona fotografia została nagrodzona, prawo do niej przechodzi na własność Organizatora, który nieodpłatnie przejmuje do niej autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że wszystkie osoby znajdujące się na fotografii wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku w ramach niniejszego
 4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Organizatorowi, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność zarówno wobec Organizatora, jak i osób trzecich, w tym w szczególności zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, które nastąpiły z powodu wykorzystania zgłoszonej przez niego fotografii.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do obróbki komputerowej, możliwości dokonania modyfikacji fotografii ze względu na wymogi techniczne związane z wykorzystaniem prac.
 6. Organizator nabywa, w momencie wskazanym w ust. 2 powyżej, wyłączne autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania prawami do fotografii lub ich fragmentów, na pełen czas trwania tych praw, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich istniejących w dniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, polach eksploatacji, w tym także określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do:a) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania fotografii i jej / ich fragmentów bez zgody jej / ich autora w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub innego urządzenia, umieszczania na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub zapisie,
  b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania oraz wyświetlania fotografii i jej / ich fragmentów na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity,
  c) wprowadzania fotografii i jej / ich fragmentów do obrotu, w tym najmu lub użyczenia fotografii i jej / ich fragmentów, zarówno pod tytułem darmym, jak i odpłatnie, bez względu na charakter użytku,
  d) publicznego udostępniania (rozpowszechniania) fotografii i jej / ich fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej / nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez wprowadzanie zapisu do pamięci komputera, multiplikacji tego zapisu techniką cyfrową w sieciach komputerowych bez względu na ilość serwerów, w tym eksploatacji w sieciach komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczególności w Internecie,
  e) wykorzystanie fotografii i jej / ich fragmentów dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora.7. Zezwolenia, o których mowa powyżej, są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostaną udzielone bez prawa wypowiedzenia bądź cofnięcia.
 • 9.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Organizator, tj. Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) ul. Budowlanych 77.
 3. Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora / Organizatora jest Radosław Szczerski, nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pkm-sa.pl lub na adres siedziby Administratora / Organizatora.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu fotograficznego „#KolejNaPKM”. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda dorozumiana z powodu wzięcia udziału w konkursie wg art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 • uprawnione organy publiczne,
 • podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji, informatyczne, doradcze,
 • podmioty drukujące prace konkursowe.
 1. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do czasu wycofania zgody.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
 3. sprostowania danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. wniesienia sprzeciwu,
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników, a przypadku laureatów na publikacje ich utworów z podaniem imienia i nazwiska. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest wyrażana w momencie wzięcia udziału w konkursie.
 9. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
  1. Adres internetowy profilu na portalu instagram.com lub facebook.com,
  2. Nazwę użytkownika, podaną na portalu instagram.com lub facebook.com,
  3. Prace konkursową.
 11. W przypadku kiedy Uczestnik zostanie laureatem konkursu, Organizator będzie zbierał dodatkowo następujące dane:
 12. imię i nazwisko,
 13. adres e-mail,
 14. numer rachunku bankowego,
 15. adres zamieszkania,
 16. numer telefonu.
 17. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 • 10.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, poprzez zmianę jego treści, która zostanie opublikowana na stronie internetowej pkm-sa.pl
 2. Wszystkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich publikacji na stronie internetowej Organizatora.
 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 4. Serwisy internetowe instagram.com i facebook.com nie są organizatorem konkursu i nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 5. Serwisy internetowe instagram.com i facebook.com nie są sponsorem niniejszego konkursu.
 6. W kwestiach, które nie znalazły swoich rozwiązań w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania przez Organizatora i obowiązuje przez cały okres trwania konkursu.

 

schemat linii projektu PKM

 

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360