Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Otwarcie ofert w II etapie przetargu na budowę przystanków PKM na terenie Gdyni

Siedem firm i konsorcjów złożyło swoje oferty w II etapie przetargu na budowę przystanków PKM Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion. Najtańsza z ofert opiewa na kwotę 25,5 mln zł, natomiast najdroższa to 54,5 mln zł. Większość firm zaproponowała także skrócenie terminu realizacji inwestycji o 3 miesiące – co jest jednym z kryteriów oceny ofert (data krańcowa z przetargu to 31.10.2017 r.). Obecnie komisja konkursowa PKM SA szczegółowo sprawdzi wszystkie oferty pod względem formalno-prawnym. Dopiero po tej ocenie możliwe będzie rozstrzygnięcie przetargu i wówczas poznamy wykonawcę dwóch dodatkowych przystanków PKM, jakie powstaną na terenie Gdyni.

Przetarg, którego pełna nazwa brzmi: „Zaprojektowanie i budowa trzech przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przy linii kolejowej nr 201: Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion – w zakresie przystanków Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion oraz przebudowa układu torowego linii kolejowej nr 201 na wysokości nowo projektowanych przystanków Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion wraz z budową urządzeń zapewniających bezpieczną obsługę podróżnych, w tym w tym osób niepełnosprawnych, przy jednoczesnym umożliwieniu przewozu ładunków ponadgabarytowych” podzielony został na dwa etapy – analogicznie jak wcześniej przetarg na budowę całej linii PKM. W pierwszym etapie firmy zainteresowane udziałem w przetargu były weryfikowane pod kątem dotychczasowych doświadczeń i możliwości realizacji przez nie tego typu dużych inwestycji. Ci, którzy przeszli weryfikację pozytywnie, zostali zaproszeni przez PKM SA do składania ofert finansowych w II etapie przetargu.

Termin składania ofert minął 26 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00. Do tego czasu do PKM SA wpłynęły następujące oferty:

Inwestor (PKM SA) przewidział dwa kryteria oceny otrzymanych ofert – cena (90 procent) i skrócenie terminu wykonania zamówienia (10 proc.). Podany w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) graniczny termin realizacji inwestycji to 30.10.2017 r., przy czym potencjalni wykonawcy za skrócenie terminu podstawowego o 2 miesiące mogą otrzymać 5 pkt. w ocenie swoich ofert, a za skrócenie terminu o 3 miesiące i więcej – 10 pkt. Kwota, jaką PKM SA przeznaczyła na sfinansowanie tej inwestycji to 32.281.029,00 zł (brutto).

Obecnie komisja konkursowa PKM SA szczegółowo sprawdzi wszystkie oferty pod względem formalno-prawnym. Dopiero po tej ocenie nastąpi rozstrzygnięcie przetargu i wówczas poznamy wykonawcę dwóch dodatkowych przystanków PKM, jakie powstaną na terenie Gdyni. Podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą oraz rozpoczęcie robót budowlanych przewidywane jest jesienią 2016 r.

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej pierwotnie obejmował budowę do końca 2015 r. wyłącznie 18-kilometrowej linii kolejowej pomiędzy Gdańskiem-Wrzeszczem i Rębiechowem wraz z 8 nowymi przystankami. Budowa dodatkowych przystanków na istniejącej już linii kolejowej 201 Gdynia – Kościerzyna planowana była dopiero w kolejnym etapie PKM, w ramach nowych środków unijnych dostępnych do 2020 roku. Kiedy jednak udało się uzyskać zwiększenie unijnego dofinansowania projektu PKM z 70 do 85 procent, władze województwa oraz PKM SA wystąpiły do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zgodę na realizację trzech dodatkowych przystanków PKM planowanych na linii 201 – Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion – już obecnie, w ramach rozszerzenia I etapu projektu PKM. Komisja Europejska zgodziła się na to w lutym 2015 r., dzięki czemu przystanek Gdańsk Osowa udało się wybudować już w grudniu 2015 r. Dwa przystanki PKM na terenie Gdyni, ze względu na trudniejszą lokalizację, wymagającą bardziej szczegółowych i czasochłonnych uzgodnień technicznych z PKP PLK (jako zarządcą linii 201), powstaną natomiast w II połowie 2017 r. – czyli trzy lata wcześniej niż pierwotnie planowano.

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360