Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Spotkanie informacyjne w dzielnicy Piecki – Migowo

Problemy zintegrowania przystanku PKM „Rakoczego”

z komunikacja miejską, konieczność budowy przystanku kolei Wróbla Staw już w pierwszym etapie realizacji inwestycji oraz kwestie ekologiczne zdominowały przebieg spotkania informacyjnego w dzielnicy Piecki-Migowo.

Spotkanie odbyło się w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21, ul. Marusarzówny 10, dnia 29 września 2010 r., o godz. 18.00. Wzięło wnim udział około 50 osób. Celem spotkania było zapoznanie lokalnej społeczności z dzielnicy Gdańsk – Piecki-Migowo z założeniami projektu Pommorskiej Kolei Metropolitalnej oraz zebranie opinii i propozycji co do postulowanych konkretnych rozwiązań lokalizacyjnych przystanków.

Pierwsza część spotkania poświęcona została na prezentację (w formie multimedialnej) założeń projektu, którą prezentował Paweł Wróblewski, reprezentujący PKM SA. Mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia ankiet, z których wnioski posłużą planistom z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego SA do dalszych prac. Przedstawiciele BPBK również byli obecni na spotkaniu.

W drugiej, dyskusyjnej, części spotkania, mieszkańcy podkreślali konieczność utworzenia przystanku PKM Wróbla Staw już w I etapie realizacji inwestycji. W rejonie tym szybko rozwija się budownictwo mieszkaniowe, a ulica Myśliwska nie zapewnia odpowiedniej przepustowości dla ruchu samochodowego. Dlatego też proszono o zorganizowanie spotkania informacyjnego dla mieszkańców okolic ewentualnego przystanku Wróbla Staw. Przedstawiciele Spółki PKM zapewnili, że spotkanie takie zostanie zorganizowane w drugiej połowie października 2010 r., a dokładne informacje zostaną przekazane bezpośrednio zainteresowanym. Podnoszono kwestie hałasu i drgań związanych z budową i funkcjonowaniem PKM oraz działań zmierzających do minimalizacji negatywnego wpływu inwestycji na bezpośrednie otoczenie. Mieszkańcy pytali również o szerokości terenu, który zostanie zajęty pod linię kolejową, szerokość nasypów oraz ewentualne ogrodzenie kolei. Rozmawiano także o powstaniu parkingu dla samochodów przy przystanku pn. „Rakoczego” oraz możliwości zintegrowania przystanku z komunikacją tramwajową (węzeł integracyjny), gdyż istnotnym problemem jest jego oddalenie od osiedla. Mieszkańcy wyrażali swoje obawy o ewentualnym obniżeniu wartości nieruchomości w osi ul. Dolne Migowo w związku z realizacją PKM i pytali o zakres opracowania raportu środowiskowego, ze względu na bliskość lasu i terenów zielonych. Ponadto, prosili o zachowanie ścieżek spacerowych na terenach zielonych, które zbiegają się w okolicy zniszczonego wiaduktu, szczególnie w ciągu ul. Dolne Migowo. Wskazywano też na priorytetowy charakter inwestycji PKM na odcinku od Wrzeszcza do Rębiechowa (planowane ukończenie 2014/pocz. 2015 r.), względem odcinka Rębiechowo-Gdynia (planowane ukończenie-2012 r.).

W dalszej częsci spotkania zebrani rozmawiali o:

– dokładnej lokalizacji przystanku „Rakoczego”,
– przyszłym operatorze PKM i standardu pojazdów, które będą obsługiwać linie kolejową,
– analizie marketingowej – w jaki sposób prowadzona była praca nad wytyczaniem i proponowaniem lokalizacji przystanków PKM,
– skomunikowaniu osiedli wokół Węzła Karczemki z PKM oraz możliwości zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów PKM.

Mieszkańcy interesowali się także możliwościami odbudowy linii kolejowej Kokoszki-Stara Piła- Glincz, wskazując równocześnie na jej znaczenie turystyczne. Na zakończenie poinformowano zgromadzonych o tworzonej stronie internetowej projektu, gdzie będzie można zapoznać się z kolejnymi informacjami o projekcie i postępach w jego realizacji. Na stronie będzie funkcjonowało równiż Forum, gdzie będzie można zadawać pytania, czy przedstawiać własne propozycje konkretnych rozwiązań

Na większość pytań odpowiadał Paweł Wróblewski. Wraz z obecnymi na spotkaniu przedstawicielami z BPBK zobowiązał się do przekazania uwag i propozycji mieszkańców planistom z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego SA, przygotowujących dokumentację przedprojektową. O podjętych pracach analitycznych mieszkańcy zostaną poinformowani na kolejnych spotkaniach informacyjnych i w trakcie konsultacji społecznych projektu.

Zapraszamy do pobrania prezentacji > Prezentacja Piecki – Migowo

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360