Telefon: +48 58 350 11 00 Email: sekretariat@pkm-sa.plUnia Europejska

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.

to największa inwestycja infrastrukturalna Samorządu Województwa Pomorskiego.

Nowa, funkcjonująca od jesieni 2015 r. linia kolejowa, połączyła Gdańsk i Gdynię z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy oraz Metropolię Trójmiejską z Kaszubami

 

Obecnie poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Pracując na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/a w szczególności za:

 • wykonywanie zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania
  i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w zakresie zgodnym z zasadami i trybami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), (dalej jako „ustawa PZP”) oraz w przepisach wewnętrznych PKM S.A.,
 • przewodniczenie komisji przetargowej przeprowadzającej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług, dostaw lub robót budowlanych,
 • sporządzanie dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie niezbędnych rejestrów w szczególności umów, porozumień oraz wszelkich zakupów przeprowadzanych przez PKM S.A.,
 • wstępne przygotowywanie umów na realizację zleconych przez PKM S.A. robót budowlanych usług i dostaw,
 • analizę kosztów rozliczanych w projektach pod kątem zgodności z ustawą PZP.

Abyś mógł/-a dołączyć do naszego zespołu powinieneś/powinnaś spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie średnie (preferowane wyższe),
 • min. 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów ustawy PZP oraz orzecznictwa w sprawie zamówień w praktyce,
 • znajomość

– ustawy PZP,

– ustawy Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych,

– aktów wykonawczych do ustawy PZP,

 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • samodzielność i sumienność.

Mile będzie widziane jeżeli posiadasz:

 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań przetargowych dla zamawiających sektorowych,
 • odbyte szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych w oparciu o ustawę PZP,
 • znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych zewnętrznych źródeł finansowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobrą organizację pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,

Oferujemy:

 • pracę na pełnym etacie w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku i zorientowanej na nowe technologie.
 • pracę w nowoczesnym budynku Lokalnego Centrum Sterowania,
 • nowoczesne środowisko pracy zapewniające warunki socjalne na wysokim poziomie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • przyjazną atmosferę,
 • dofinansowanie do kart Multisport,
 • dofinansowanie do ubezpieczenia na życie,
 • owocowo-warzywne dni.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie swojej aplikacji na adres: rekrutacja@pkm-sa.pl

Dla dociekliwych:  https://www.facebook.com/PomorskaKolejMetropolitalna

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk, tel. 58 350 11 00, e-mail: sekretariat@pkm-sa.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@pkm-sa.pl lub listownie na adres PKM S.A.
  ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk.
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym przepisami prawa pracy (art. 22 1  ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy) przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1   Kodeksu Pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji, podanie innych danych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzule zgody:

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach proszę o umieszczenie
w składanych dokumentach podpisanego oświadczenia:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach przez okres 9 miesięcy.”

 

W przypadku gdy, z własnej woli, w składanych dokumentach przekazuje Pani/Pan szczególnej kategorii dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) proszę o umieszczenie w składanych dokumentach podpisanego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach.”

 

 

 

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk
KRS: 0000365210 | NIP: 5833103672 | REGON: 221037360