Spotkania informacyjne 2010r.

Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM) powstaje z myślą o wszystkich, którzy chcą szybko dojechać do pracy, na zakupy czy wyjechać na Kaszuby. Władze samorządowe Województwa Pomorskiego przygotowują realizację pierwszego etapu PKM, czyli rewitalizację kolei kokoszkowskiej. Zanim planiści podejmą decyzje co do jej ostatecznego przebiegu, lokalizacji przystanków czy parkingów, należy poznać zdanie najbardziej zainteresowanych, czyli mieszkańców tych terenów, gdzie w założeniu ma biec linia kolei metropolitalnej.

Spotkania informacyjne zaplanowano na przełomie września i października 2010 r. (dokładny wykaz poniżej). Ich celem jest przede wszystkim poinformowanie opinii publicznej w jak najszerszym zakresie o założeniach Projektu, stanie jego realizacji i zasadach finansowania. Poza tym organizatorzy, czyli Pomorska Kolej Metropolitalna SA, oczekują opinii, propozycji czy uwag ze strony mieszkańców, dotyczących konkretnych już rozwiązań, możliwych do zastosowania w fazie realizacji Projektu. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych Województwa Pomorskiego, władz samorządowych Gdańska, pracownicy spółki PKM SA i przedstawiciele biura projektowego, przygotowującego dokumentację projektową. W czasie spotkania każdy z obecnych będzie mógł wyrazić swoje zdanie czy zaproponować alternatywne rozwiązanie konkretnych problemów. Szczególnie cenne będą uwagi dotyczące lokalizacji przystanków kolei metropolitalnej, ich nazewnictwa, parkingów czy koniecznego uwzględnienia funkcjonującej już komunikacji autobusowej czy tramwajowej do rozwiązań Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (rozkłady jazdy, trasy itp.). Spotkania informacyjne odbędą się w następujących miejscach i terminach:

Banino – 27 września 2010 r., godz. 18.00, w sali Remizy Strażackiej
Gdańsk – Osowa – 28 września 2010 r., godz. 18.00, w Szkole Podstawowej nr 81, ul. Siedleckiego 14
Gdańsk – Piecki-Migowo – 29 września 2010 r., godz. 18.00, w Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21, ul. Marusarzówny 1
Gdańsk – Wrzeszcz – 30 września 2010 r., godz. 18.00, w II Liceum Ogólnokształcące, ul. Pestalozziego 7/9
Gdańsk – Strzyża – 1 października 2010 r., godz. 18.00, w auli nr 43 Uniwersytetu Gdańskiego, Grunwaldzka 238 A (wejście od ul. Chopina)
Gdańsk – Niedźwiednik – 4 października 2010 r., godz. 18.00, w Zespole Szkół im. Św. Jana de la Salle, ul. J. Słowackiego 101
Gdańsk – Matarnia - 5 października 2010 r., godz. 18.00, w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Mjr M. Słabego 6
Gdańsk – Firoga – 6 października 2010 r., godz. 18.00, w Szkole Podstawowej nr 82, ul. Radarowa 26
Gdańsk – Wróbla Staw -28 października 2010 roku, godz. 18.00, w Parafialnej Sali Neokatechumenalnej Parafii pw. Miłosierdzia Bożego, ul. Myśliwska 25

Zapraszamy!


Spotkanie informacyjne dla mieszkańców okolic Wróbla Staw

Pod koniec października odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące planów budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Tym razem zorganizowane zostało z inicjatywy mieszkańców okolic ul. Myśliwskiej i Wróbla Staw. Główny postulat zgromadzonych dotyczył budowy przystanku PKM już w pierwszej fazie realizacji inwestycji.

Pierwsza część spotkania poświęcona została na prezentację (w formie multimedialnej) założeń projektu, którą przedstawiał Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA.

Najwięcej uwagi mieszkańcy skoncentrowali na omówieniu planów rozwoju budownictwa mieszkalnego oraz obecnie występujących w okolicy trudnościach komunikacyjnych, które uzasadniają utworzenia przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej „Wróbla Staw”. Podkreślano konieczność utrzymania terenów zielonych oraz swobodnego do nich dostępu. Zebrani pytali o planowane sposoby okolicy przed nadmiernym hałasem, min. poprzez budowę ekranów dźwiękochłonnych, oraz częstotliwość kursowania pociągów. Zwracali także uwagę na konieczność przebudowy systemu komunikacyjnego w dzielnicach Jasień oraz Piecki – Migowo poprzez dostosowanie do warunków, jakie pojawią się w Gdańsku wraz z budową linii kolejowej. Następnie, zgromadzeni dopytywali o umiejscowienie względem przystanku planowanych parkingów samochodowych i rowerowych.

Interesowano się przebiegiem współpracy władz Miasta Gdańska oraz Spółki w kwestii przygotowania i realizacji inwestycji.

Opinie zgromadzonych o korzyściach, jakie wynikać będą z budowy linii PKM, dla lokalnej społeczności były zgodne, dlatego wielokrotnie wnioskowano o umiejscowienie przystanku dla „Wróbla Staw” już w I etapie realizacji Projektu. Zgłaszane obawy dotyczyły jedynie zagrożeń dla terminowego wykonania inwestycji, jeśli pojawią się jakiekolwiek protesty. Wśród zebranych panowała zgodność, co do konieczności budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i dostosowania do niej istniejącej i planowanej infrastruktury drogowej. Zwracano także uwagę na jak najszersze informowanie o postępach projektu poprzez stronę internetową oraz kolejne spotkania informacyjne z mieszkańcami.

Spotkanie odbyło się w Parafialnej Sali Neokatechumenalnej nr 2 Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, przy ulicy Myśliwskiej 25, w dniu 28 października 2010 r., o godz. 18.00.

Zapraszamy do pobrania prezentacji > Prezentacja Wróbla Staw


Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Firogi i Klukowa

Około 60 osób wzięło udział w spotkaniu informacyjnym, które odbyło się dnia 6 października br. w Szkole Podstawowej nr 82, przy ul. Radarowej 26. Obecni pytali przede wszystkim o stopień oddziaływania planowanej inwestycji na ich bezpośrednie otoczenie.

Celem organizacji spotkania informacyjnego z mieszkańcami było zebranie od obecnych opinii i propozycji odnoszących się do prezentowanego rozwiązania lokalizacyjnego przebiegu linii PKM. Pierwsza część spotkania poświęcona została na prezentację (w formie multimedialnej) założeń projektu w aspektach: technicznym i społecznym, którą omawiał Paweł Wróblewski, przedstawiciel Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

W części drugiej spotkania dyskusja toczyła się wokół przebiegu linii kolei metropolitalnej na odcinku od Matarni do Firogi/Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy oraz oddziaływania inwestycji na mieszkańców Klukowa. Zebrani pytali o podstawy prawne wprowadzenia do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego inwestycji, której wcześniej nie przewidywano oraz terminy udostępnienia szczegółowych map przebiegu linii kolei, z których możliwe będzie odczytanie numerów zajmowanych pod inwestycję działek. Informacje takie pomogłyby w ustaleniu ewentualnie występujących przy realizacji PKM wyburzeń nieruchomości i wysiedleń. Równie istotnym zagadnieniem, poruszonym na zebraniu, była integracja PKM z miejskim transportem publicznym, zapewniającym pasażerom łatwy dostęp do przystanku i pociągów. Zastanawiano się nad możliwościami dostosowania np. ulicy Telewizyjnej do ruchu komunikacji autobusowej.

Przedstawicielka firmy Allcon zawnioskowała o przywrócenie w planach budowy linii PKM przystanku Firoga, który obsłużyłby Dolinę Krzemową i osoby tam zatrudnione. Mieszkańcy, w związku z tym pomysłem, pytali o zakres zbliżenia się linii kolejowej do zabudowań Klukowa oraz warianty rozwiązań skrzyżowania ulic Nowej Słowackiego i Radarowej.
Dopytywano także o ewentualne plany budowy przystanku PKM Karczemki/Kokoszki.

Poza powyższymi, poruszono następujące kwestie:

- wariantowanie przebiegów uwzględniające poprowadzenie linii PKM po południowej stronie lotniska;
- odległość od budowanego Terminala nr 2 Portu Lotniczego do przystanku PKM.

Mieszkańcy interesowali się także cenami biletów na przejazd linią PKM w perspektywie kilku lat po uruchomieniu linii oraz wysokością opłat parkingowych dla osób, które zostawią auto przy przystanku PKM i przesiądą się na kolej. kwestia zabezpieczenia okolicy przed nadmiernym hałasem, np. poprzez budowę ekranów dźwiękochłonnych.

Opinie zgromadzonych dotyczące korzyści i kosztów budowy PKM dla lokalnej społeczności były podzielone. Wyrażano obawy co do rzeczywistego zabezpieczenia interesów mieszkańców Klukowa w przypadku realizacji inwestycji. Część zebranych wskazywała na korzyści, jakie może odnieść dzielnica, kiedy inwestycja zostanie zrealizowana. Podkreślano także konieczność przyspieszenia prac projektowych, gdyż inwestycja znajduje się na liście projektów EURO 2012 i należy ją rozpocząć w określonym czasie, aby uzyskać przewidziane dofinansowanie. Wnioskowano o zapewnienie pełnego dostępu do informacji o bieżących postępach w realizacji projektu poprzez stronę internetową oraz kolejne spotkania z lokalnymi społecznościami.
W trakcie spotkania organizatorzy zaproponowali zorganizowanie kolejnego o charakterze warsztatowym. Wówczas planiści wraz z mieszkańcami przeprowadziliby analizę możliwych wariantów przebiegu linii PKM. Ustalono, iż następne spotkanie mogłoby się odbyć najwcześniej około połowy listopada 2010 r.

Na pytania mieszkańców i innych obecnych odpowiadali: Jarosław Kuik i Paweł Wróblewski, reprezentujący Spółkę Pomorska Kolej Metropolitalna S.A, oraz Magdalena Stefanowicz i Karol Polejowski, przedstawiciele Biura Projektów Budownictwa Komunalnego, wykonującego dokumentację przedprojektową.

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Radarowa 26.
Data spotkania: 6 października 2010 r., godz. 18.00.

Zapraszamy do pobrania prezentacji > Prezentacja Firoga

do góry


Spotkanie informacyjne na Matarni

Głównym tematem omawianym podczas spotkania informacyjnego w Matarni była lokalizacja przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz parkingu. Zgromadzeni bardzo mocno podkreślali znaczenie terenów zielonych dla komfortu życia mieszkańców osiedla, zwracali tez uwagę na kwestie hałasu i zabezpieczenia przed nim. Padły konkretne propozycje alternatywnych lokalizacji dla przystanku PKM, pomimo dwóch wariantów zaprezentowanych przez przedstawicieli Spółki i projektantów.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach akcji informacyjnej projektu Pomorska Kolej Metropolitalna i miało na celu przedstawienie lokalnej społeczności z dzielnicy Gdańsk – Matarnia jego założeń. Istotą tych spotkań jest zebranie od obecnych opinii i propozycji odnoszących się do prezentowanych rozwiązań lokalizacyjnych przystanków w poszczególnych dzielnicach. W Matarni, razem z mieszkańcami, swoje propozycje zgłaszały Radne Miasta Gdańska Małgorzata Chmiel i Maria Małkowska.

Pierwsza część spotkania poświęcona została na prezentację (w formie multimedialnej) założeń projektu, którą przedstawiał Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA.

Podczas dyskusji zebrani najwięcej uwagi skoncentrowali na zaprezentowanych dwóch lokalizacjach przystanku PKM oraz przyczynach utrudniających (zabytkowy park objęty ochroną konserwatorską) realizację wariantu zakładającego umiejscowienie przystanku na wysokości Centrum Handlowego Matarnia. Pytano o miejsca, w których planowane są węzły integracyjne i parkingi Park&Ride oraz czy wykonanie wariantu drugiego inwestycji nie naruszy terenów zielonych położonych pomiędzy ulicami Słowackiego i Budowlanych. Wiele uwagi poświęcono rozwiązaniom dążącym do zminimalizowania negatywnego wpływu inwestycji na bezpośrednie otoczenie mieszkańców. Część mieszkańców wskazywała, że wzdłuż Obwodnicy Trójmiasta wciąż brak jest ekranów dźwiękochłonnych, ponadto duży poziom hałasu generuje przez Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy. Dlatego też, aby ograniczyć wycinkę chroniącego osiedla fragmentu lasu, zebrani zaproponowali rozważenie przesunięcia przystanku PKM i towarzyszącego mu parkingu na południową stronę ul. Budowlanych. Podkreślano konieczność bezkolizyjnego skrzyżowania linii PKM z ulicą Budowalnych oraz wykonania wygodnego wjazdu na parking. Pytano również o sposoby zapewnienia bezpiecznych przejść dla pieszych do planowanego przystanku PKM od strony osiedla położonego po przeciwnej stronie rozbudowywanej ul. Słowackiego oraz od strony Osiedla Matarnia. Zgromadzeni zawnioskowali także za utworzeniem połączeń autobusowych umożliwiających szybkie dotarcie z okolicznych osiedli do przystanku PKM Matarnia. Wśród poruszanych zagadnień znalazła się też kwestia ingerencji w istniejące ogródki działkowe oraz procedur odszkodowawczych.

Prezes PKM SA Krzysztof Rudziński zaproponował kolejne spotkanie informacyjne (wstępny termin to przełom listopada i grudnia 2010 roku) na etapie sporządzania szczegółowych planów przebiegu linii PKM, które pozwoli na ponowne skonsultowanie rozwiązań przed zakończeniem prac przedprojektowych. Prezes poinformował też o trwających pracach nad raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Szczegółowo na pytania odpowiadał Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA, Paweł Wróblewski (przedstawiciel PKM SA) oraz Gabriela Rembarz (reprezentująca Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA wykonujące dokumentację przedprojektową).
Spotkanie odbyło się dnia 5 października 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Mjr M. Słabego 6.

Zapraszamy do pobrania prezentacji > Prezentacja Matarnia 05.10.10

do góry


Spotkanie informacyjne na Niedźwiedniku

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Niedźwiednik było kolejnym ze cyklu, podczas którego omawiano założenia projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W dyskusji dominowały kwestie oddziaływania inwestycji na najbliższe otoczenie, zintegrowania komunikacji miejskiej z pociągami PKM oraz planowanych rozwiązań technicznych przystanku na Niedźwiedniku.

Po multimedialnej prezentacji założeń projektu PKM na pytania zgromadzonych odpowiadał Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA, oraz Gabriela Rembarz, reprezentująca Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA z Gdańska – wykonawcę dokumentacji przedprojektowej. W spotkaniu wzięły udział Radne Miasta Gdańska: Maria Małkowska i Małgorzata Chmiel.

Po zapoznaniu się ze wstępnymi planami spółki w zakresie przebiegu I etapu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz organizacji komunikacji publicznej w kierunku Gdańska i Gdyni, mieszkańcy zadali szereg pytań, głównie dotyczących integracji PKM z Szybką Koleją Miejską i transportem autobusowym (np. umożliwiającym osobom zamieszkującym ulice Góralską dotarcie do przystanku PKM). Proponowano modyfikację zakładanych rozwiązań, poprzez umiejscowienie przystanku PKM bliżej Matemblewa, co pozwoliłoby skierować dojazd pasażerów do przystanku Rakoczego omijający zakorkowaną często ulicę Potokową. Zebrani wnioskowali o zapewnienie wystarczającej powierzchni parkingowej przy przystanku, ale również zachowanie okolicznych, wykorzystywanych dotychczas przez pieszych, ścieżek łączących tereny po obu stronach nasypu kolejowego, min. zapewniających dojście do kościołów i terenów zielonych. Wnoszono także o zachowanie zabytkowych pozostałości dawnej linii kokoszkowskiej, min. Mostku Weisera.

Wiele uwag związanych było z układem przestrzennym okolicy i dotyczyło obecnej infrastruktury drogowej. Dopytywano o wysokość nasypów kolejowych w stosunku do ulicy Słowackiego oraz ewentualną możliwość budowy estakady ułatwiającej ruch pomiędzy Matemblewem a przystankiem „Rakoczego”.
Mieszkańcy wyrażali obawy w zakresie realnego czasu dokończenia inwestycji oraz faktycznego wpływu tzw. Specustawy EURO 2012 na realizację PKM. Zainteresowanie budziły też planowane zabezpieczenia okolicy przed ewentualnym negatywnym wpływem przedsięwzięcia na bezpośrednie otoczenie. Dlatego też koncentrowano się na procedurze przygotowywania i wydawania decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Zainteresowanie zgromadzonych dotyczyło również planów rozwoju Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w kolejnych latach, np. rewitalizacji bezpośredniego połączenia do Kokoszek.

Zapewniono przybyłych mieszkańców o przekazaniu uwag, propozycji oraz wyników ankiet planistom z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego SA. Prezes PKM SA poinformował także o planowanych kolejnych spotkaniach, które zostaną zorganizowane na przełomie 2010 i 2011 roku. Będzie wówczas analizowany dokładny plan przebiegu PKM oraz raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Spotkanie odbyło się dnia 4 października 2010r. w w Zespole Szkół im. Sw. Jana de la Salle, ul. J. Słowackiego 101.

Zapraszamy do pobrania prezentacji >Prezentacja Niedźwiednik

do góry


Spotkanie informacyjne w Gdańsku-Strzyży

Kwestie zabezpieczenia ludzi i ich domów przed hałasem i drganiami oraz terminy, w jakich będzie możliwe zapoznanie się z dokładnymi planami przebiegu kolei i raportem środowiskowym celem ustosunkowania się do tez w nich zawartych – te zagadnienia zdominowały przebieg spotkania, które odbyło się na gdańskiej Strzyży.

W spotkaniu wzięła udział Radna Miasta Gdańska – Małgorzata Chmiel. Pierwsza część spotkania poświęcona została na prezentację (w formie multimedialnej) założeń projektu tak w aspekcie technicznym, jak i społecznym. Plan realizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przedstawiał Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA.

Najwięcej uwagi mieszkańcy poświęcili na przewidywane w projekcie rozwiązania dotyczące zabezpieczenia budynków mieszkalnych przed drganiami i hałasem, szczególnie w miejscach, gdzie zabudowa mieszkaniowa przylega do nasypu, czyli w okolicach ulic Chrzanowskiego, Gomółki i VII Dwór. Dlatego też wielokrotnie pytano o przewidywane wyburzenia domów i garaży, jak również terminy przedstawienia do publicznej wiadomości konkretnych planów przebiegu linii. Mieszkańcy zapowiadali powierzenie planów ocenie niezależnych ekspertów w zakresie zaproponowanych w projekcie zabezpieczeń przed szkodliwym wpływem inwestycji. Zwracano uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkających w okolicy ludzi oraz ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze, szczególnie dzikie zwierzęta. Dopytywano o budowę ogrodzenia wzdłuż linii PKM lub ewentualne możliwości ukrycia części linii kolejowej pod ziemią, tak aby zabezpieczyć dzielnicę przed przecięciem linią kolejową i odseparowaniem obu części. Zebrani wnioskowali o zaplanowanie w projekcie budowy przejść, przepustów i estakad umożliwiających zachowanie ścieżek wykorzystywanych przez pieszych do wejścia do lasów oliwskich.

Przedstawiciele Zarządu Rady Osiedla Strzyża zaproponowali zmianę nazwy przystanku na wskazującą nazwę dzielnicy. Następnie, podkreślili swój negatywny stosunek do planów budowy ulicy „Nowej Abrahama” i linii tramwajowej wzdłuż linii PKM. Zwrócili uwagę na ograniczoną ilość miejsca oraz ewentualny wzrost wartości projektu, który należy dostosować do przyszłych zdarzeń. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, pytali o zasadność tych inwestycji oraz możliwości ich nieuwzględnienia w projekcie PKM budowanej w oparciu o przepisy tzw. specustawy EURO. Ponadto, interesowali się zakresem, w jakim zostanie wykorzystany istniejący obecnie nasyp kolejowy, nieczynny od 1945 r., a także możliwościami przesunięcia lokalizacji przystanku „Abrahama” bliżej Alei Grunwaldzkiej.
Zgromadzeni prosili, aby ze szczególną uwagą potraktować zabytkowe pozostałości dawnej linii kokoszkowskiej i zachować najcenniejsze jej fragmenty, jak tzw. Mostek Weisera.

Poza tym obecni na spotkaniu mieszkańcy Strzyży pytali o:

- termin rozpoczęcia prac porządkowych, gdyż obecnie teren dawnego nasypu jest zaśmiecony przez osoby spożywające tam alkohol,
- termin rozpoczęcia prac saperskich, mających na celu usunięcie pozostałości po II wojnie światowej,
- ewentualne plany reaktywacji linii kolejowej przez Leźno i Starą Piłę
- ewentualne powstanie przystanku PKM „VII Dwór” w okolicach ulicy Myśliwskiej.

Na pytania odpowiadał Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA, oraz Paweł Wróblewski, z PKM SA, i Gabriela Rembarz reprezentująca Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA. Osoby te zobowiązały się do przekazania uwag i propozycji mieszkańców planistom z BPBK SA, przygotowujących dokumentację przedprojektową. W trakcie spotkania zgromadzeni wypełnili ankiety, z których wnioski również zostaną przekazane planistom z BPBK SA.
Zebrani przyjęli propozycję Prezesa PKM SA uczestnictwa w ponownym spotkaniu o charakterze warsztatowym, które mogłoby się odbyć na przełomie listopada i grudnia 2010 r. Umożliwi to przeanalizowanie z mieszkańcami wariantów przebiegu PKM w dzielnicy Strzyża, przejścia pomiędzy dwoma częściami dzielnicy oraz zabezpieczenia ludzi i budynków. Poinformowanie zainteresowanych nastąpi za pośrednictwem Rady Dzielnicy Strzyża i strony www.pkm-sa.pl.
Spotkanie odbyło się w auli Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 238A, w dniu 1 października 2010 r., o godz. 18.00.

Zapraszamy do pobrania prezentacji > Prezentacja Strzyża

do góry


Spotkanie informacyjne we Wrzeszczu

Idea Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, jako potencjalnego elementu spajającego dzielnicę, konieczność budowy przystanku na Zaspie, kwestie parkingów i zabezpieczenia otoczenia przed niekorzystnym wpływem hałasu i drgań– to tylko część spraw poruszanych na spotkaniu informacyjnym we Wrzeszczu.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach akcji informacyjnej projektu pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej” i miało na celu przedstawienie lokalnej społeczności z dzielnicy Gdańsk – Wrzeszcz jego założeń oraz zebranie opinii i propozycji co do proponowanych rozwiązań lokalizacyjnych przystanków. W spotkaniu wzięli udział Radni Miasta Gdańska: Piotr Skiba i Maciej Krupa.

Pierwsza część spotkania poświęcona została na prezentację (w formie multimedialnej) przygotowywanego projektu, tak w aspekcie technicznym, jak i społecznym. Zagadnienia te omawiał Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA.

W części drugiej spotkania, dyskusyjnej, zebrani pytali min. o termin ostatecznego wyboru i zatwierdzenia do realizacji wariantu przeprowadzenia linii oraz lokalizację przewidzianych w Projekcie parkingów opartych o zasadę „Zaparkuj i jedź”. Ponadto, mieszkańcy prosili, aby projektując infrastrukturę kolejową, zwrócić uwagę na obecne poważne obciążenie podróżnymi dworca Gdańsk – Wrzeszcz i odpowiednio dostosować inwestycję do planowanej roli integracyjnej dla tego przystanku. Duże zainteresowanie wzbudzały możliwości uzyskania dostępu do przedstawionych na spotkaniu prezentacji.

Radny MG Piotr Skiba wskazał na konieczność lokalizacji przystanku PKM na Zaspie, skąd potencjalnie mógłby pochodzić duży strumień podróżnych. Zaproponował zlokalizowanie na wysokości obecnego przystanku SKM Zaspa węzła przesiadkowego, a w miejscu nieużywanych od lat bocznych torów kolejowych umiejscowienie przystanku PKM. Zauważył następnie, iż przystanek „Abrahama” powinien zostać przesunięty do ul. Wita Stwosza, w stronę ul. Polanki.

Zgromadzeni pytali także o:

- kwestie zabezpieczeń przeciwko hałasowi i drganiom oraz zanieczyszczeniom środowiska;
- przewidywany termin konsultacji społecznych gotowego Raportu Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko;
- dostosowanie pociągów PKM umożliwiające bezpieczne korzystanie z nich osobom starszym i niepełnosprawnym oraz rodzicom z dziećmi w wózkach.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele miejscowego Komitetu Inicjatyw Lokalnych poparli budowę PKM, jednakże podkreślali fakt, że linia kolejowa i sam dworzec we Wrzeszczu przyczyniają się do izolacji obu części dzielnicy. Dlatego też podnosili konieczność przygotowania projektu integrującego całą dzielnicę oraz powstrzymującego dalszą degradację Dolnego Wrzeszcza.

Radny MG Maciej Krupa wskazał na niezbyt przyjazną rolę w integrowaniu dzielnicy zapisanych w planach miasta jednopoziomowych parkingów, proponując równocześnie budowę wielopoziomowych powierzchni, najlepiej w okolicy Galerii Bałtyckiej.

W dalszej części spotkania dyskutowano o:

- przyszłym przewoźniku w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz kwestiach wprowadzenia PKM do systemu komunikacyjnego Miasta Gdańska, poprzez np. wspólny bilet,
- korelacji planów budowy PKM z planami rozbudowy arterii drogowych i realności planów Miasta Gdańska związanych z budową Nowej Abrahama i Drogi Czerwonej,
- planach wykorzystania przestrzeni nad/pod torami dla celów kulturalnych wpisujących rozwiązania PKM w krajobraz dzielnicy i miasta,
- determinacji władz Województwa Pomorskiego w przeprowadzeniu inwestycji,
- prognozowanej ilości pasażerów dla przystanków PKM we Wrzeszczu, na Zaspie oraz w okolicach ulicy Abrahama.

Na pytania odpowiadali Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA, Gabriela Rembarz, przedstawiciel BPBK SA oraz Paweł Wróblewski, pracownik PKM SA. Osoby te zapewniły zebranych o przekazaniu uwag i propozycji mieszkańców planistom z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego SA, przygotowującym dokumentację przedprojektową. Na zakończenie poinformowano zgromadzonych o tworzonej stronie internetowej projektu, gdzie będzie można zapoznać się z kolejnymi informacjami o projekcie i postępach w jego realizacji.

Przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń zwrócili się do obecnych na spotkaniu Radnych Miasta Gdańska o pośrednictwo w zorganizowaniu spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu przebudowy dworca PKP we Wrzeszczu z władzami Miasta Gdańska i projektantami.

Spotkanie odbyło się w II Liceum Ogólnokształcącym, ul. Pestalozziego 7/9, dnia 30 września 2010 r., w godzinach 18.00-20.00.

Zapraszamy do pobrania prezentacji > Prezentacja Wrzeszcz

do góry


Spotkanie informacyjne w dzielnicy Piecki – Migowo

Problemy zintegrowania przystanku PKM „Rakoczego” z komunikacja miejską, konieczność budowy przystanku kolei Wróbla Staw już w pierwszym etapie realizacji inwestycji oraz kwestie ekologiczne zdominowały przebieg spotkania informacyjnego w dzielnicy Piecki-Migowo.

Spotkanie odbyło się w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21, ul. Marusarzówny 10, dnia 29 września 2010 r., o godz. 18.00. Wzięło wnim udział około 50 osób. Celem spotkania było zapoznanie lokalnej społeczności z dzielnicy Gdańsk – Piecki-Migowo z założeniami projektu Pommorskiej Kolei Metropolitalnej oraz zebranie opinii i propozycji co do postulowanych konkretnych rozwiązań lokalizacyjnych przystanków.

Pierwsza część spotkania poświęcona została na prezentację (w formie multimedialnej) założeń projektu, którą prezentował Paweł Wróblewski, reprezentujący PKM SA. Mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia ankiet, z których wnioski posłużą planistom z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego SA do dalszych prac. Przedstawiciele BPBK również byli obecni na spotkaniu.

W drugiej, dyskusyjnej, części spotkania, mieszkańcy podkreślali konieczność utworzenia przystanku PKM Wróbla Staw już w I etapie realizacji inwestycji. W rejonie tym szybko rozwija się budownictwo mieszkaniowe, a ulica Myśliwska nie zapewnia odpowiedniej przepustowości dla ruchu samochodowego. Dlatego też proszono o zorganizowanie spotkania informacyjnego dla mieszkańców okolic ewentualnego przystanku Wróbla Staw. Przedstawiciele Spółki PKM zapewnili, że spotkanie takie zostanie zorganizowane w drugiej połowie października 2010 r., a dokładne informacje zostaną przekazane bezpośrednio zainteresowanym. Podnoszono kwestie hałasu i drgań związanych z budową i funkcjonowaniem PKM oraz działań zmierzających do minimalizacji negatywnego wpływu inwestycji na bezpośrednie otoczenie. Mieszkańcy pytali również o szerokości terenu, który zostanie zajęty pod linię kolejową, szerokość nasypów oraz ewentualne ogrodzenie kolei. Rozmawiano także o powstaniu parkingu dla samochodów przy przystanku pn. „Rakoczego” oraz możliwości zintegrowania przystanku z komunikacją tramwajową (węzeł integracyjny), gdyż istnotnym problemem jest jego oddalenie od osiedla. Mieszkańcy wyrażali swoje obawy o ewentualnym obniżeniu wartości nieruchomości w osi ul. Dolne Migowo w związku z realizacją PKM i pytali o zakres opracowania raportu środowiskowego, ze względu na bliskość lasu i terenów zielonych. Ponadto, prosili o zachowanie ścieżek spacerowych na terenach zielonych, które zbiegają się w okolicy zniszczonego wiaduktu, szczególnie w ciągu ul. Dolne Migowo. Wskazywano też na priorytetowy charakter inwestycji PKM na odcinku od Wrzeszcza do Rębiechowa (planowane ukończenie 2014/pocz. 2015 r.), względem odcinka Rębiechowo-Gdynia (planowane ukończenie-2012 r.).

W dalszej częsci spotkania zebrani rozmawiali o:

- dokładnej lokalizacji przystanku „Rakoczego”,
- przyszłym operatorze PKM i standardu pojazdów, które będą obsługiwać linie kolejową,
- analizie marketingowej – w jaki sposób prowadzona była praca nad wytyczaniem i proponowaniem lokalizacji przystanków PKM,
- skomunikowaniu osiedli wokół Węzła Karczemki z PKM oraz możliwości zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów PKM.

Mieszkańcy interesowali się także możliwościami odbudowy linii kolejowej Kokoszki-Stara Piła- Glincz, wskazując równocześnie na jej znaczenie turystyczne. Na zakończenie poinformowano zgromadzonych o tworzonej stronie internetowej projektu, gdzie będzie można zapoznać się z kolejnymi informacjami o projekcie i postępach w jego realizacji. Na stronie będzie funkcjonowało równiż Forum, gdzie będzie można zadawać pytania, czy przedstawiać własne propozycje konkretnych rozwiązań

Na większość pytań odpowiadał Paweł Wróblewski. Wraz z obecnymi na spotkaniu przedstawicielami z BPBK zobowiązał się do przekazania uwag i propozycji mieszkańców planistom z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego SA, przygotowujących dokumentację przedprojektową. O podjętych pracach analitycznych mieszkańcy zostaną poinformowani na kolejnych spotkaniach informacyjnych i w trakcie konsultacji społecznych projektu.

Zapraszamy do pobrania prezentacji > Prezentacja Piecki – Migowo

do góry


Spotkanie informacyjne w Gdańsku-Osowej

Lokalizacja i ilość przystanków PKM w dzielnicy, zabezpieczenia przeciwko hałasowi i drganiom raz zapewnienie bezkolizyjnych przejść i przejazdów przez tory – to jedne z wielu zagadnień omawianych w trakcie spotkania informacyjnego. Spotkanie zorganizowano 28 września w Szkole Podstawowej nr 81. Wzięło w nim udział około 100 mieszkańców dzielnicy Gdańsk – Osowa oraz terenów okolicznych.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach akcji informacyjnej projektu Pomorska Kolej Metropolitalna. Celem było zapoznanie lokalnej społeczności z jego założeniami oraz zebranie opinii i propozycji dotyczącychg postulowanych konkretnych rozwiązań lokalizacyjnych przystanku (przystanków). W trakcie spotkania obecni na sali mieszkańcy wypełnili ankiety, z których wnioski zostaną przekazane planistom z BPBK SA.

Pierwsza część spotkania poświęcona została na prezentację (w formie multimedialnej) założeń projektu, którą przedstawiał Krzysztof Rudziński, Prezes PKM SA.
Zgromadzeni poparli projekt budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Dyskusja skoncentrowana była wokół konkretnych rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych. Najważniejsze argumenty przemawiające za realizacją projektu PKM przedstawili obecni na spotkaniu: Radna Miasta Gdańska Małgorzata Chmiel oraz reprezentanci Rady Osiedla Osowa. Zebrani wnioskowali , aby istniejący budynek stacji kolejowej przy linii Gdynia-Kościerzyna stał się jednym z przystanków PKM, proponując równocześnie kolejne lokalizacje:

- w kierunku północnym – w okolicy ulicy Kielnieńskiej (dla obsługi nie tylko północnej części dzielnicy, ale też np. gdyńskiej dzielnicy Kacze Buki czy leżącej już w granicach Gdańska, Kukawki
- w kierunku południowym – między ulicami Nowy Świat i Meteorytową

Pozwoliłoby to docelowo utworzyć w dzielnicy aż 3 przystaki PKM, które realnie służyłyby mieszkańcom dzielnicy. Jako główny argument, uzasadniajacy wnioskowane rozwiązanie, zgormadzeni wymieniali niedorozwój komunikacyjny dzielnicy, brak wystarczającej infrastruktury drogowej oraz brak lub niewystarczającą ilość chodników. Elementy te wskazano jako uniemożliwiające sprawne dojście pasażerów do przystanku PKM, szczegolnie wzdłuż ulic Planetarnej i Barniewickiej, do zlokalizowanego w miejscu istniejącej stacji Gdańsk-Osowa przystanku. Dlatego też podkreślano jako konieczność zintegrowanie PKM z komunikacją miejską oraz realizację bezkolizyjnych, bezpiecznych przejść dla pieszych i przejazdów dla samochodów w kierunku ul. Letniskowej i Czarnego Błota, głównie ulicy Nowy Świat. Za niemniej ważne uznano zlokalizowanie 2-3 kładek dla pieszych nad torami, co również ułatwi dojście do przystanków PKM, a ponadto skomunikuje obie części dzielnicy rozdzielone torami kolejowymi.

Ze szczególną uwagą omawiano kwestie budowy parkingów, które, aby mogły spełnić swoją rolę w systemie „Zaparkuj i Jedź”, muszą być wystarczająco obszerne i uwzględniać potrzeby rowerzystów. Mieszkańcy apelowali także do projektantów o zapewnienie dzielnicy należytej ochrony przed hałasem, np. poprzez montaż barier dźwiękochłonnych.

Na pytania odpowiadał Krzysztof Rudziński, Prezes Zarządu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA oraz przedstawiciele Biura Projektów Budownictwa Komunalnego SA z Gdańska, wykonawcy dokumentacji przedprojektowej. Osoby te zobowiązały się do przekazania uwag i propozycji mieszkańców planistom z BPBK SA.
Zapraszamy do pobrania prezentacji > Prezentacja Osowa

do góry


Spotkanie informacyjne w Baninie

Ponad 120 osób wzięło udział w spotkaniu informacyjnym na temat założeń Projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Baninie. Najwięcej emocji wywołała koncepcja umiejscowienia stacji PKM o nazwie Banino i proponowane rozwiązanie połączenia torów PKM z linią kolejową Gdynia – Kościerzyna.

Spotkanie odbyło się w dniu 27 września 2010 r., o godz. 18.00 w sali remizy strażackiej, przy udziale przedstawicieli lokalnego samorządu, z burmistrzem Żukowa Albinem Bychowskim na czele. Na pytania zebranych odpowiadali: Krzysztof Rudziński, Prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA oraz przedstawiciele Biura Projektów Budownictwa Komunalnego SA z Gdańska, które przygotowuje dokumentację przedprojektową. W trakcie spotkania zgromadzeni mieszkańcy Banina i okolic wypełnili ankiety, z których wnioski zostaną przekazane planistom z BPBK SA.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach akcji informacyjnej projektu Pomorska Kolej Metropolitalna i miało na celu zapoznanie lokalnej społeczności Banina i okolic z jego założeniami oraz zebranie opinii i propozycji co do postulowanych konkretnych rozwiązań lokalizacyjnych linii kolejowej i przystanku (przystanków).

Pierwsza część spotkania poświęcona została na prezentację (w formie multimedialnej) założeń projektu tak w aspekcie technicznym jak i społecznym. Założenia Projektu prezentowali przedstawiciele BPBK SA.

W części drugiej spotkania wywiązała się dyskusja nad przedstawionymi założeniami Projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Zgłaszane zastrzeżenia i propozycje można przedstawić w następująco:

- nie uzyskano akceptacji dla prezentowanego rozwiązania, zakładającego budowę przystanku, wraz z dużym parkingiem w miejscu rozwidlenia linii PKM
- zgłoszono postulat odbudowy połączenia drogowego Banina z Gdańskiem-Wrzeszczem (połączenie drogowe zostało zlikwidowano w związku z rozbudową Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy)
- zaproponowano kilka wariantów lokalizacji przystanków PKM
- przystanek miałby być przesunięty w taki sposób, aby łatwiej obsłużył mieszkańców Banina (na południe)
- przystanek powinien być zlokalizowany w okolicy Rębiechowa (w okolicy obecnego przystanku o tej nazwie)
- przystanek powinien zostać przesunięty na linię kolejową Gdynia – Kościerzyna (w okolice Małkowa lub Miszewka)
- zaproponowano rozpatrzenie przez planistów możliwości przeniesienia rozwidlenia linii PKM i jej włączenia do linii Gdynia – Kościerzyna od strony północno-zachodniej
- zgłoszono konieczność budowy strzeżonych parkingów samochodowych i rowerowych przy przystankach PKM
- poruszono kwestie opłat parkingowych (dla użytkowników PKM, parking bezpłatny)
- złożono, w formie graficznej, plan połączenia PKM z linią kolejową Gdynia-Kościerzyna (węzeł Rębiechowo/Banino)

Idea budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej uzyskała akceptację uczestników spotkania, którzy wskazywali na korzyści komunikacyjne, jakie może odnieść Banino i okolice. Prezes PKM SA zobowiązał się do przekazania uwag i propozycji planistom oraz do zorganizowania kolejnego spotkania informacyjnego, w terminie 4 –6 tygodni (do połowy listopada 2010 r.), na którym przedstawione zostaną analizy przebiegu PKM i lokalizacji przystanków, zaproponowane przez uczestników spotkania.

Zapraszamy do pobrania prezentacji > Banino_prezentacja

do góry

Comments are closed.