Narysuj swoją kolej metropolitalną

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. wspólnie z redakcją „Dziennika Bałtyckiego” organizuje konkurs plastyczny dla najmłodszych poświęcony największej inwestycji Samorządu Województwa Pomorskiego. Na prace czekamy od 3 września do 1 października 2012 r., a najlepsze z nich trafią do kalendarza PKM na 2013 rok.

Technika i format prac w konkursie jest dowolna. Prace mogą przedstawiać zarówno przystanki, tory, ale mogą być też skojarzeniami, luźnymi nawiązaniami do inwestycji. Liczy się pomysłowość, której dzieciom nie brakuje. Ważne, aby prace kojarzyły się z Pomorską Kolej Metropolitalną

Prace należy wysłać pocztą lub  przekazać osobiście do Biura Kontaktu z Czytelnikami „Dziennika Bałtyckiego” w Gdańsku (przy ul. Targ Drzewny 9/11), w terminie od 3 września do 1 października 2012 r. Następnie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele PKM S.A., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz „Dziennika Bałtyckiego” dokona oceny nadesłanych prac i wybierze najlepsze z nich. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w „Dzienniku Bałtyckim” 5 listopada, na comiesięcznej stronie poświęconej projektowi PKM.

Planowane jest przyznanie łącznie aż 50 nagród i wyróżnień. Dwunastu laureatów nagród głównych otrzyma atrakcyjne zestawy zabawek o tematyce kolejowej, oryginalne gadżety PKM oraz… możliwość publikacji swoich prac w kalendarzu na 2013 rok, który Pomorska Kolej Metropolitalna wyda razem z redakcją „Dziennika Bałtyckiego” na początku grudnia. Na pozostałych 38 wyróżnionych uczestników czekać będą zestawy atrakcyjnych gadżetów PKM.

UWAGA – AKTUALIZACJA z dnia 1 października 2012 r:

W związku z zainteresowaniem konkursem, wyrażonym m.in. przez uczestników przemarszu trasą PKM (29.09.2012 r.), przedłużamy termin nadsyłania prac o tydzień – do 8 października 2012 r.


Szczegółowy regulamin konkursu zamieszczamy poniżej:


REGULAMIN KONKURSU RYSUNKOWEGO – POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA

1. Organizatorem konkursu jest  Pomorska Kolei  Metropolitalna S.A. w Gdańsku

2. Współorganizatorem konkursu jest POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w W-wie. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Filia Gdańsk ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk.

3. Uczestnikiem konkursu może zostać dziecko w każdym wieku, którego zgłoszenie zostanie dostarczone przez jego prawnych opiekunów, na adres wskazany w pkt. 8 regulaminu.

4. W konkursie nie mogą brać udziału osoby związane z Pomorską Koleją Metropolitalną oraz Polskapresse Sp. z o.o

5.  Zadania konkursowe:
Tematem konkursu jest:  Pomorska Kolej Metropolitalna. Prace rysunkowe mogą być wykonane dowolna techniką i w dowolnym formacie.


6. Czas trwania: od 3 września 2012 do  1 października 2012 r.

7. Prace zgłoszone na konkurs powinny zawierać:
- imię i nazwisko
- adres
- wiek
- nr. telefonu kontaktowego,
- podpis opiekuna prawnego dziecka (podpis opiekuna prawnego dziecka na odwrocie pracy jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu).

8. Kompletne zgłoszenia należy dostarczyć do Biura Konkursów Polski Dziennika Bałtyckiego ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk do 1 października 2012 r., do godziny 17.00, z dopiskiem „ Pomorska Kolej Metropolitalna”

9. Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą brały udziału w konkursie.

10. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w 5 listopada 2012 r. na łamach „Dziennika Bałtyckiego”.
11. Laureatami konkursu będą   osoby , wyłonione przez Komisję Konkursową spośród uczestników spełniających wymogi określone w niniejszym regulaminie, które dostarczyły, zdaniem Komisji, najlepsze prace na zadanie konkursowe.

12. NAGRODY:
Łączna pula Nagród i Wyróżnień wynosi 50 szt. Organizator przewiduje przyznanie 12 Nagród Głównych, których laureaci otrzymają:

- możliwość publikacji zwycięskiej pracy w kalendarzu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na 2013 r., który ukaże się wraz z całym nakładem „Dziennika Bałtyckiego”.

- zestaw atrakcyjnych zabawek o tematyce kolejowej

- zestaw oryginalnych materiałów promocyjnych PKM

Ponadto Organizator przewiduje przyznanie 38 Wyróżnień, których laureaci otrzymają zestawy oryginalnych materiałów promocyjnych PKM.


13.  Kryterium wyboru laureatów będzie oryginalność prac i odzwierciedlenie tematu  konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najlepszych pomysłów.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania danych, wizerunku laureatów, a także prac konkursowych do celów promocyjnych i reklamowych. Dotyczy to w szczególności przeprowadzania z laureatem wywiadów przeznaczonych do publikacji w mass mediach  Złożenie pisemnej zgody opiekuna prawnego laureata na powyższe jest warunkiem otrzymania nagrody.

15 Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej uzyskanych nagród.

16. Zgadzając się z warunkami regulaminu każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w związku z organizowanym konkursem. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych w w/w zbiorze oraz prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

17. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.

This entry was posted in aktualnosci. Bookmark the permalink.

Comments are closed.